ලංසු කැඳවීමේ ආරාධනය

ලංසු කැඳවීමේ ආරාධනය

Provision of Security Services to the ITN Head Office and Marketing Division

ටෙන්ඩර් අංකය: ITN-Q-111-2018 | අවසන් දිනය 8th November 2018 | Status : Active

New